Publications(2018)

2018

  1. Yue Hu, Zhihui Zhang, Anyi Mei, Youyu Jiang, Xiaomeng Hou, Qifei Wang, Kai Du, YaoguangRong, Yinhua Zhou, Gengzhao Xu, Improved Performance of Printable PerovskiteSolar Cells with Bifunctional Conjugated Organic Molecule, Advanced Materials 2018.

  2. Pei Jiang, Timothy W Jones, Noel W Duffy, Kenrick F Anderson, Robert Bennett,Mihaela Grigore, Paul Marvig, Yuli Xiong, Tongfa Liu, Yusong Sheng, Fullyprintable perovskite solar cells with highly-conductive, low-temperature, perovskite-compatiblecarbon electrode,Carbon 2018, 129, 830-836.

  3. Xixi Jiang, Yuli Xiong, Zhihui Zhang, Yaoguang Rong, Anyi Mei, Chengbo Tian, JinZhang, Yumin Zhang, Yingxia Jin, Hongwei Han, Efficient hole-conductor-freeprintable mesoscopic perovskite solar cells based on SnO 2 compact layer,Electrochimica Acta 2018.

  4. Yusong Sheng, Anyi Mei, Shuang Liu, Miao Duan, Pei Jiang, Cheng-Bo Tian, Yuli Xiong,Yaoguang Rong, Hongwei Han, Yue Hu, A mixed (5-AVA) xMA1-xPbI3-y (BF4) yperovskite enhances photovoltaic performance of hole-conductor-free printablemesoscopic solar cells, Journal of Materials Chemistry A 2018.

  5. Yuli Xiong, Yong Liu, Kun Lan, Anyi Mei, Yusong Sheng, Dongyuan Zhao, Hongwei Han,Fully-printable Hole-conductor-free Mesoscopic Perovskite Solar Cells Based onMesoporous Anatase Single Crystals, New Journal of Chemistry 2018.

  6. Ling Xu,Yan Xiong, Anyi Mei, Yue Hu, Yaoguang Rong, Yinhua Zhou, Bin Hu, Hongwei Han,Efficient Perovskite PhotovoltaicThermoelectric Hybrid Device, Advanced Energy Materials 2018.