Publications (2017)(1)

2017

 1. Miao Duan, Yue Hu, Anyi Mei, Yaoguang Rong, Hongwei Han, Printable carbon-basedhole-conductor-free mesoscopic perovskite solar cells: From lab to market, Materials Today Energy 2017.

 2. Miao Duan, Yaoguang Rong, Anyi Mei, Yue Hu, Yusong Sheng, Yanjun Guan, Hongwei Han, Efficient hole-conductor-free, fully printable mesoscopic perovskite solarcells with carbon electrode based on ultrathin graphite, Carbon 2017, 120, 71-76.

 3. Miao Duan, Chengbo Tian, Yue Hu, Anyi Mei, Yaoguang Rong, Yuli Xiong, Mi Xu, Yusong Sheng, Pei Jiang, Xiaomeng Hou, Boron-Doped Graphite for High Work Function Carbon Electrode in Printable Hole-Conductor-Free Mesoscopic Perovskite SolarCells, Acs Applied Materials & Interfaces 2017, 9, 31721-31727.

 4. Li Hong, Yue Hu, Anyi Mei, Yusong Sheng, Pei Jiang, Chengbo Tian, Yaoguang Rong, Hongwei Han, Improvement and Regeneration of Perovskite Solar Cells via Methylamine GasPostTreatment, Advanced Functional Materials 2017, 27.

 5. Xiaomeng Hou, Yue Hu, Huawei Liu, Anyi Mei, Xiong Li, Miao Duan, Guoan Zhang, Yaoguang Rong, Hongwei Han, Effect of guanidinium on mesoscopic perovskite solar cells, Journal of Materials Chemistry A 2017, 5, 73-78.

 6. Yue Hu, Si Si, Anyi Mei, Yaoguang Rong, Huawei Liu, Xiong Li, Hongwei Han, Stable LargeArea (10× 10 cm2) Printable Mesoscopic Perovskite Module Exceeding 10% Efficiency,Solar RRL 2017, 1.

 7. Yue Hu, Si Si, Anyi Mei, Yaoguang Rong, Huawei Liu, Xiong Li, Hongwei Han, Front Cover:Solar RRL 2 2017, Solar RRL 2017, 1.

 8. Fangyuan Jiang, Dongwen Yang, Youyu Jiang, Tiefeng Liu, Xin-Gang Zhao, Yue Ming, Bangwu Luo, Fei Qin, Jiacheng Fan, Hongwei Han, Chlorine-incorporation-induced formation of the layered phase for antimony-based lead-free perovskite solarcells, Journal of the American Chemical Society 2017.

 9. Tianyue Li, Yue Hu, Carole A Morrison, Wenjun Wu, Hongwei Han, Neil Robertson, Lead-free pseudo-three-dimensional organic–inorganic iodobismuthates forphotovoltaic applications,Sustainable Energy & Fuels 2017, 1, 308-316.

 10. Xiaolei Li, Xiangli Zhong, Yue Hu, Bochao Li, Yusong Sheng, Yang Zhang, Chao Weng, Ming Feng, Hongwei Han, Jinbin Wang, Organic–Inorganic Copper (II)-Based Material: A Low-Toxic, Highly Stable Light Absorber for Photovoltaic Application, The Journal of Physical Chemistry Letters 2017, 8, 1804-1809.

 11. Xiaolei Li, Xiangli Zhong, Yue Hu, Bochao Li, Yusong Sheng, Yang Zhang, Chao Weng, Ming Feng, Hongwei Han, Jinbin Wang, Organic-inorganic Copper (II)-based Material: aLow-Toxic, Highly Stable Light Absorber beyond Organolead Perovskites, arXivpreprint arXiv:1703.024012017.

 12. Tongfa Liu, Yaoguang Rong, Yuli Xiong, Anyi Mei, Yue Hu, Yusong Sheng, Pei Jiang, Xiaomeng Hou, Miao Duan, Yanjun Guan, Spacer improvement for efficient and fully printable mesoscopic perovskite solar cells, Rsc Advances 2017, 7, 10118-10123.

 13. TongFa LIU, YuLi XIONG, YaoGuang RONG, HongWei HAN, Application of highly reflective spacer layer in monolithic dye-sensitized solar cells, Chinese Science Bulletin 2017, 62, 1492-1499.

 14. Junjie Ma, Guang Yang, Minchao Qin, Xiaolu Zheng, Hongwei Lei, Cong Chen, Zhiliang Chen, Yaxiong Guo, Hongwei Han, Xingzhong Zhao, MgO Nanoparticle Modified Anode for Highly Efficient SnO2Based Planar Perovskite Solar Cells, Advanced Science 2017, 4.

 15. Yaoguang Rong, Xiaomeng Hou, Yue Hu, Anyi Mei, Linfeng Liu, Ping Wang, Hongwei Han, Synergy of ammonium chloride and moisture on perovskite crystallization forefficient printable mesoscopic solar cells, Nature Communications 2017, 8, 14555.

 16. Yaoguang Rong, Yue Hu, Sandheep Ravishankar, Huawei Liu, Xiaomeng Hou, Yusong Sheng,Anyi Mei, Qifei Wang, Daiyu Li, Mi Xu, Tunable hysteresis effect for perovskitesolar cells, Energy & Environmental Science 2017, 10, 2383-2391.

 17. Chengbo Tian, Kevin Kochiss, Edison Castro, German Betancourt-Solis, Hongwei Han, Luis Echegoyen, A dimeric fullerene derivative for efficient inverted planarperovskite solar cells with improved stability, Journal of Materials Chemistry A 2017, 5, 7326-7332.

 18. Liao Xu, Fang Wan, Yaoguang Rong, Hui Chen, Song He, Xiaomei Xu, Gang Liu, Hongwei Han,Yongbo Yuan, Junliang Yang, Stable monolithic hole-conductor-free perovskite solar cells using TiO2 nanoparticle binding carbon films, Organic Electronics 2017, 45, 131-138.

 19. Liping Zheng, Qunfang Cao, Jinfeng Wang, Zhaofei Chai, Guosheng Cai, Zhongyun Ma, Hongwei Han, Qianqian Li, Zhen Li, Huajie Chen, Novel D–A− π–A-Type Organic Dyes Containing a Ladderlike Dithienocyclopentacarbazole Donor for Effective Dye-Sensitized Solar Cells, Acs Omega 2017, 2, 7048-7056.