Publications(2016)
 1. Zhaofei Chai, Sushu Wan, Cheng Zhong, Ting Xu, Manman Fang, Jinfeng Wang, Yujun Xie, Yu Zhang, Anyi Mei, Hongwei Han, Conjugated or broken: the introduction ofisolation spacer ahead of the anchoring moiety and the improved device performance, Acs Applied Materials & Interfaces 2016, 8, 28652-28662.

 2. Jiangzhao Chen, Yaoguang Rong, Anyi Mei, Yuli Xiong, Tongfa Liu, Yusong Sheng, Pei Jiang, Li Hong, Yanjun Guan, Xiaotong Zhu, HoleConductorFree Fully Printable Mesoscopic Solar Cell with MixedAnion Perovskite CH3NH3PbI(3− x)(BF4)x, Advanced Energy Materials 2016, 6.

 3. Jiangzhao Chen, Yuli Xiong, Yaoguang Rong, Anyi Mei, Yusong Sheng, Pei Jiang, Yue Hu, Xiong Li, Hongwei Han, Solvent effect on the hole-conductor-free fully printable perovskite solar cells, Nano Energy 2016, 27, 130-137.

 4. Fangyuan Jiang, Yaoguang Rong, Huawei Liu, Tiefeng Liu, Lin Mao, Wei Meng, Fei Qin, Youyu Jiang, Bangwu Luo, Sixing Xiong, Synergistic Effect of PbI2 Passivationand Chlorine Inclusion Yielding High OpenCircuit Voltage Exceeding 1.15 V in Both Mesoscopic and Inverted Planar CH3NH3PbI3 (Cl)Based Perovskite Solar Cells, Advanced Functional Materials 2016, 26, 8119-8127.

 5. Xixi Jiang, Yuli Xiong, Anyi Mei, Yaoguang Rong, Yue Hu, Li Hong, Yingxia Jin, Qingju Liu, Hongwei Han, Efficient Compact-Layer-Free, Hole-Conductor-Free, Fully Printable Mesoscopic Perovskite Solar Cell, The Journal of Physical ChemistryLetters 2016, 7, 4142-4146.

 6. Huiyang Li, Manman Fang, Runli Tang, Yingqin Hou, Qiuyan Liao, Anyi Mei, Hongwei Han, Qianqian Li, Zhen Li, The introduction of conjugated isolation groups into thecommon acceptor cyanoacrylic acid: an efficient strategy to suppress the charge recombination in dye sensitized solar cells and the dramatically improved efficiency from 5.89% to 9.44%, Journal of Materials Chemistry A 2016, 4, 16403-16409.

 7. Huiyang Li, Manman Fang, Ting Xu, Yingqin Hou, Runli Tang, Junnian Chen, Linfeng Liu,Hongwei Han, Tianyou Peng, Qianqian Li, New anthracene-based organic dyes: the flexible position of the anthracene moiety bearing isolation groups in theconjugated bridge and the adjustable cell performance, Organic Chemistry Frontiers 2016, 3, 233-242.

 8. Yusong Sheng, Yue Hu, Anyi Mei, Pei Jiang, Xiaomeng Hou, Miao Duan, Li Hong, YanjunGuan, Yaoguang Rong, Yuli Xiong, Enhanced electronic properties in CH 3 NH 3PbI 3 via LiCl mixing for hole-conductor-free printable perovskite solar cells, Journalof Materials Chemistry A 2016,4, 16731-16736.

 9. Jie Shi, Zhaofei Chai, Runli Tang, Huiyang Li, Hongwei Han, Tianyou Peng, Qianqian Li, Zhen Li, Effect of electron-withdrawing groups in conjugated bridges: molecular engineering of organic sensitizers for dye-sensitized solar cells, Frontiers of Optoelectronics 2016, 9, 60-70.

 10. BX Wang, TF Liu, YB Zhou, X Chen, XB Yuan, YY Yang, WP Liu, JM Wang, HW Han, YW Tang, Hole-conductor-free perovskite solar cells with carbon counter electrodes based on ZnO nanorod arrays, Physical Chemistry Chemical Physics 2016, 18, 27078-27082.

 11. Yuli Xiong, Tongfa Liu, Xixi Jiang, Yaoguang Rong, Hongwei Han, N-type metal-oxide electron transport layer for mesoscopic perovskite solar cells, Science China Materials 2016, 59, 757-768.

 12. Chuantian Zuo, Henk J Bolink, Hongwei Han, Jinsong Huang, David Cahen, Liming Ding, Advances in perovskite solar cells, Advanced Science 2016, 3.