Publications(2014-2015)

2015

 1. Jiangzhao Chen#, Yaoguang Rong#, Linfeng Liu, Anyi Mei, Tongfa Liu,Yusong Sheng, Pei Jiang, Li Hong, Yanjun Guan, Xiaotong Zhu, Xiaomeng Hou, MiaoDuan, Xiong Li, Hongwei Han*, Hole-conductor-free fully printable mesoscopicsolar cells with mixed-anion perovskite CH3NH3PbI(3-x)(BF4)x, Advanced Energy Materials 2015. [IF= 17.493]

 2. Yaoguang Rong, Linfeng Liu, Anyi Mei, Xiong Li, Hongwei Han*, Beyond Efficiency: theChallenge of Stability in Mesoscopic Perovskite Solar Cells, Advanced Energy Materials 2015, 201501066. [IF=16.146]

 3. Linfeng Liu, Anyi Mei, Tongfa Liu, Pei Jiang, Yusong Sheng, Lijun Zhang, Hongwei Han*, FullyPrintable Mesoscopic Perovskite Solar Cells with Organic Silane Self-AssembledMonolayer, Journal of the American Chemical Society 2015, 137 (5), 1790-1793. [IF=12.113]

 4. Zhaofei Chai, Mei Wu, Manman Fang, Sushu Wan, Ting Xu, Runli Tang, Yujun Xie, Anyi Mei,Hongwei Han, Qianqian Li, Zhen Li, Similar or Totally Different: the Adjustmentof the Twist Conformation Through Minor Structural Modification, andDramatically Improved Performance for Dye-Sensitized Solar Cell, Advanced Energy Materials 2015, 5(18), 1500846 [IF= 16.146].

 5. YingYang, Kwangho Ri, Anyi Mei, Lingfeng Liu, Min Hu, Tongfa Liu, Xiong Li, HongweiHan*, The size effect of TiO2 nanoparticles on a printablemesoscopic perovskite solar cell, Journalof Materials Chemistry A 2015, A 3 (17), 9103-9107. [IF=7.443]

 6. Lijun Zhang, Tongfa Liu, Linfeng Liu, Min Hu, Ying Yang, Anyi Mei, Xiong Li, HongweiHan*, The effect of carbon counter electrodes on fully printable mesoscopicperovskite solar cells, Journalof Materials Chemistry A 2015, 3, 9165-9170. [IF=7.443]

 7. JiangzhaoChen, Yusong Sheng, Songguk Ko, Linfeng Liu, Hongwei Han, Xiong Li, Push-pullporphyrins with different anchoring group orientations for fully printablemonolithic dye-sensitized solar cells with mesoscopic carbon counter electrodes,New Journal of Chemistry 2015, 39(7), 5231-5239

 8. Tongfa Liu,Dongcheon Kim, Hongwei Han, Abd Rashid bin Mohd Yusoff, Jin Jang, Fine-tuningoptical and electronic properties of graphene oxide for highly efficientperovskite solar cells, Nanoscale 2015, 7, 10708-10718

 9. Jiangzhao Chen, Songguk Ko, Linfeng Liu, Yusong Sheng, Hongwei Han, Xiong Li, The effectof different alkyl chains on the photovoltaic performance of D-pi-Aporphyrin-sensitized solar cells, NewJournal of Chemistry 2015,39, 3736-3746

 10. Wei Cao, Manman Fang, Zhaofei Chai, Han Xu, Tainan Duan, Zhen Li, Xingguo Chen, Jingui Qin,Hongwei Han, New D-pi-A organic dyes containing a tert-butyl-cappedindolo[3,2,1-jk] carbazole donor with bithiophene unit as pi-linker fordye-sensitized solar cells, RSCAdvances 2015, 5,32967-32975

 11. Jiangzhao Chen, Songguk Ko, Linfeng Liu, Yusong Sheng, Hongwei Han, Xiong Li, The effectof porphyrins suspended with different electronegative moieties on thephotovoltaic performance of monolithic porphyrin-sensitized solar cells withcarbon counter electrodes NewJournal of Chemistry 2015,39, 2889-2900

 12. Tongfa Liu, Linfeng Liu, Min Hu, Ying Yang, Lijun Zhang, Anyi Mei, Hongwei Han*, Criticalparameters in TiO2/ZrO2/Carbon-based mesoscopicperovskite solar cell, Journalof Power Sources 2015, 293,533-538. [IF= 6.217]

 13. Xiong Li, M Ibrahim Dar, Chenyi Yi, JingshanLuo, Manuel Tschumi, Shaik M Zakeeruddin, Mohammad Khaja Nazeeruddin, HongweiHan, Michael Grätzel, Improved performance and stability of perovskite solarcells by crystal crosslinking with alkylphosphonic acid ω-ammonium chlorides, Nature Chemistry 2015, 7, 703–711(2015). [IF=25.325]

 14. Luca Bertoluzzi, Rafael S Sanchez, Linfeng Liu, Jin-Wook Lee, Elena Mas-Marza, HongweiHan, Nam-Gyu Park, Ivan Mora-Sero, Juan Bisquert, Cooperative kinetics ofdepolarization in CH3NH3PbI3 perovskite solar cells, Energy& Environmental Science2015, 8(3), 910-915. [IF= 20.523, T2]

 15. Xiong Li, Manuel Tschumi, Hongwei Han, Saeed Salem Babkair, Raysah Ali Alzubaydi,Azhar Ahmad Ansari, Sami S Habib, Mohammad Khaja Nazeeruddin, Shaik M Zakeeruddin,Michael Grätzel, Outdoor Performance and Stability under Elevated Temperaturesand LongTerm Light Soaking ofTriple-Layer Mesoporous Perovskite Photovoltaics, Energy Technology 2015, 3, 551-555.

 16. Yaoguang Rong, Zhiliang Ku, Xiong Li, Hongwei Han, Transparent bifacial dye-sensitizedsolar cells based on an electrochemically polymerized organic counter electrodeand an iodine-free polymer gel electrolyte, Journal of Materials Science 2015, 50, 3803-3811.

 17. [44] Yaoguang Rong, Anyi Mei, Linfeng Liu, Xiong Li, Hongwei Han*, All-solid-state MesoscopicSolar Cells: From Dye-sensitized to Perovskite, Acta Chimica Sinica 2015, 73, 237-251

  2014

 18. ­­­­­­­­­Anyi Mei, Xiong Li, Linfeng Liu, Zhiliang Ku, Tongfa Liu, Yaoguang Rong, Mi Xu, MinHu, Jiangzhao Chen, Ying Yang, Michael Grätzel, Hongwei Han*, A hole-conductor free, fully printablemesoscopic perovskite solar cell with high stability, Science2014, 345, 295-298. [IF= 33.611]

 19. Yaoguang Rong, Zhiliang Ku, AnyiMei, Tongfa Liu, Mi Xu, Songguk Ko, Xiong Li, Hongwei Han*, Hole-conductor-freemesoscopic TiO2/CH3NH3PbI3heterojunction solar cells based on anatase nanosheets and carbon counterelectrodes, Journal ofPhysical Chemistry Letters, 2014, 5, 2160-2164. [IF=7.458]

 20. Min Hu, Linfeng Liu, Anyi Mei, Ying Yang, Tongfa Liu, Hongwei Han*,Efficient Hole-Conductor-Free,Fully Printable Mesoscopic Perovskite Solar Cells with a Broad Light Harvester NH2CH=NH2PbI3,Journal of MaterialsChemistry A 2014, 2, 17115-17121. [IF=7.443]

 21. Mi Xu, Yaoguang Rong, Zhiliang Ku, AnyiMei, Tongfa Liu, Lijun Zhang Xiong Li, Hongwei Han*, Highly ordered mesoporouscarbon for mesoscopic CH3NH3PbI3/TiO2heterojunction solar cell, Journalof Materials Chemistry A 2014, 2 (23), 8607- 8611. [IF=7.443]

 22. Min Hu, Jiazeng Sun, Yaoguang Rong,Ying Yang, Linfeng Liu, Xiong Li, Maria Forsyth, Doug R. MacFarlane, HongweiHan*, Enhancement of monobasal solid-state dye-sensitized solar cells with polymerelectrolyte assembling imidazolium iodide-functionalized silica nanoparticles, Journal of Power Sources, 2014, 248,283-288. [IF= 6.217]

 23. Ying Yang, Kwangho Ri, YaoguangRong, Xiong Li, Lingfeng Liu, Min Hu, Tongfa Liu, Hongwei Han*, Transparentmonolithic solid-state dye-sensitized solar cell with mesoscopic indium tinoxide (ITO) counter electrode, PhysicalChemistry Chemical Physics, 2014, 16(33), 17743-17747. [IF= 4.493]

 24. Lingfeng Liu, Jiangzhao Cheng,Zhiliang Ku, Xiong Li, Hongwei Han*, Unsymmetrical squaraine sensitizers containingauxiliary arylamine donor for NIR-harvesting on dye-sensitized solarcell, Dyes and Pigments2014, 106, 128-135. [IF= 3.966]

 25. [36] Yaoguang Rong, Zhiliang Ku, Mi Xu,Linfeng Liu, Min Hu, Ying Yang, Jiangzhao Chen, Anyi Mei, Tongfa Liu, HongweiHan*, Efficient monolithic quasi-solid-state dye-sensitized solar cells basedon poly(ionic liquids) and carbon counter electrodes, RSC Advances 2014,4 (18), 9271-9274.[IF=3.840]

 26. Zhijun Shi, Ying Li, Xiuli Chen, HongweiHan, Guang Yang, Double network bacterial cellulose hydrogel to build abiology–device interface, Nanoscale,2014, 6, 970-977 [IF= 7.394]

 27. HuiyangLi, Yizhou Yang, Yingqin Hou, Runli Tang, Tainan Duan, Junnian Chen, Heng Wang,Hongwei Han, Tianyou Peng, Xingguo Chen, Qianqian Li, Zhen Li, OrganicSensitizers Featuring 9,10-Diaryl-Substituted Anthracene Unit, ACS sustainable Chemistry &Engineering 2014, 2,1776-1784

 28. [33] HuiyangLi, Runli Tang, Yingqin Hou, Yizhou Yang, Junnian Chen, Linfeng Liu, HongweiHan, Tianyou Peng, Qianqian Li, Zhen Li, Diphenyldibenzofulvene-BasedSensitizers for Efficient Dye-Sensitized Solar Cells: The Tuned AbsorptionProperties and Partially Suppressed Aggregation, Asian Journal of Organic Chemistry 2014, 3, 176-184

 29. HuiyangLi, Yingqin Hou, Yizhou Yang, Runli Tang, Junnian Chen, Linfeng Liu, HongweiHan, Tianyou Peng, Qianqian Li, Zhen Li, Attempt to Improve the Performance ofPyrrole-Containing Dyes in Dye Sensitized Solar Cells by Adjusting IsolationGroups, ACSapplied Materials & Interfaces 2014, 5, 12469-12477

 30. HuiyangLi, Luying Yang, Runli Tang, Yingqin Hou, Yizhou Yang, Heng Wang, Hongwei Han, JinguiQin, Qianqian Li, Zhen Li, Organic dyes incorporating N-functionalized pyrroleas conjugated bridge for dye-sensitized solar cells: Convenient synthesis,additional withdrawing group on the pi-bridge and the suppressed aggregation, Dyes and Pigments 2014, 99, 863-870