Students
Zhang Weihua
Chu Yanmeng
Zhang Deyi
Wu Jiawen
Qiu Cheng
Huang Qingyi
Jiang Shuangquan
Tong Changheng
Fu Zhengyang
Ji Wenxian
Yang Kai
Du Jiankang
Zhang Wenhao
Li Da
Ming Yue
Zhang Zhihui
Li Daiyu
Hong Li
Li Sheng
Wang Qifei
Liu Shuang
Guan Yanjun
Wan Zhining