2018

 1. Yue Hu, Zhihui Zhang, Anyi Mei, Youyu Jiang, Xiaomeng Hou, Qifei Wang, Kai Du, YaoguangRong, Yinhua Zhou, Gengzhao Xu, Improved Performance of Printable PerovskiteSolar Cells with Bifunctional Conjugated Organic Molecule, Advanced Materials 2018.

 2. Pei Jiang, Timothy W Jones, Noel W Duffy, Kenrick F Anderson, Robert Bennett,Mihaela Grigore, Paul Marvig, Yuli Xiong, Tongfa Liu, Yusong Sheng, Fullyprintable perovskite solar cells with highly-conductive, low-temperature, perovskite-compatiblecarbon electrode, Carbon 2018, 129, 830-836.

 3. Xixi Jiang, Yuli Xiong, Zhihui Zhang, Yaoguang Rong, Anyi Mei, Chengbo Tian, JinZhang, Yumin Zhang, Yingxia Jin, Hongwei Han, Efficient hole-conductor-freeprintable mesoscopic perovskite solar cells based on SnO 2 compact layer, Electrochimica Acta 2018.

 4. Yusong Sheng, Anyi Mei, Shuang Liu, Miao Duan, Pei Jiang, Cheng-Bo Tian, Yuli Xiong,Yaoguang Rong, Hongwei Han, Yue Hu, A mixed (5-AVA) xMA1-xPbI3-y (BF4) yperovskite enhances photovoltaic performance of hole-conductor-free printablemesoscopic solar cells, Journal of Materials Chemistry A 2018.

 5. Yuli Xiong, Yong Liu, Kun Lan, Anyi Mei, Yusong Sheng, Dongyuan Zhao, Hongwei Han,Fully-printable Hole-conductor-free Mesoscopic Perovskite Solar Cells Based onMesoporous Anatase Single Crystals, New Journal of Chemistry 2018.

 6. Ling Xu,Yan Xiong, Anyi Mei, Yue Hu, Yaoguang Rong, Yinhua Zhou, Bin Hu, Hongwei Han,Efficient Perovskite PhotovoltaicThermoelectric Hybrid Device, Advanced Energy Materials 2018.


2015

 1. Luca Bertoluzzi, Rafael S Sanchez, Linfeng Liu, Jin-Wook Lee, Elena Mas-Marza, Hongwei Han, Nam-Gyu Park, Ivan Mora-Sero, Juan Bisquert, Cooperative kineticsof depolarization in CH 3 NH 3 PbI 3 perovskite solar cells, Energy& Environmental Science2015,8, 910-915.

 2. Wei Cao,Manman Fang, Zhaofei Chai, Han Xu, Tainan Duan, Zhen Li, Xingguo Chen, JinguiQin, Hongwei Han, New D–π–A organic dyes containing a tert-butyl-capped indolo[3, 2, 1-jk] carbazole donor with bithiophene unit as π-linker fordye-sensitized solar cells, Rsc Advances2015, 5, 32967-32975.

 3. ZhaofeiChai, Mei Wu, Manman Fang, Sushu Wan, Ting Xu, Runli Tang, Yujun Xie, Anyi Mei,Hongwei Han, Qianqian Li, Similar or Totally Different: the Adjustment of theTwist Conformation Through Minor Structural Modification, and DramaticallyImproved Performance for DyeSensitized Solar Cell, Advanced Energy Materials2015, 5.

 4. JiangzhaoChen, Songguk Ko, Linfeng Liu, Yusong Sheng, Hongwei Han, Xiong Li, The effectof porphyrins suspended with different electronegative moieties on thephotovoltaic performance of monolithic porphyrin-sensitized solar cells withcarbon counter electrodes, New Journal of Chemistry2015, 39, 2889-2900.

 5. JiangzhaoChen, Songguk Ko, Linfeng Liu, Yusong Sheng, Hongwei Han, Xiong Li, The effectof different alkyl chains on the photovoltaic performance of D–π–Aporphyrin-sensitized solar cells, New Journal of Chemistry2015, 39, 3736-3746.

 6. JiangzhaoChen, Yusong Sheng, Songguk Ko, Linfeng Liu, Hongwei Han, Xiong Li, Push–pullporphyrins with different anchoring group orientations for fully printablemonolithic dye-sensitized solar cells with mesoscopic carbon counterelectrodes, New Journal of Chemistry2015,39, 5231-5239.

 7. XiongLi, M Ibrahim Dar, Chenyi Yi, Jingshan Luo, Manuel Tschumi, Shaik MZakeeruddin, Mohammad Khaja Nazeeruddin, Hongwei Han, Michael Grätzel, Improvedperformance and stability of perovskite solar cells by crystal crosslinkingwith alkylphosphonic acid ω-ammonium chlorides, Nature Chemistry2015, 7, 703-711.

 8. Xiong Li,Manuel Tschumi, Hongwei Han, Saeed Salem Babkair, Raysah Ali Alzubaydi, AzharAhmad Ansari, Sami S Habib, Mohammad Khaja Nazeeruddin, Shaik M Zakeeruddin,Michael Grätzel, Outdoor performance and stability under elevated temperaturesand longterm light soaking of triplelayer mesoporous perovskite photovoltaics, Energy Technology2015, 3, 551-555.

 9. LinfengLiu, Anyi Mei, Tongfa Liu, Pei Jiang, Yusong Sheng, Lijun Zhang, Hongwei Han,Fully printable mesoscopic perovskite solar cells with organic silane self-assembledmonolayer, Journal of the American Chemical Society2015, 137, 1790-1793.

 10. TongfaLiu, Dongcheon Kim, Hongwei Han, Abd Rashid bin Mohd Yusoff, Jin Jang,Fine-tuning optical and electronic properties of graphene oxide for highlyefficient perovskite solar cells, Nanoscale2015, 7, 10708-10718.

 11. TongfaLiu, Linfeng Liu, Min Hu, Ying Yang, Lijun Zhang, Anyi Mei, Hongwei Han,Critical parameters in TiO2/ZrO2/Carbon-based mesoscopic perovskite solar cell,Journalof Power Sources2015, 293, 533-538.

 12. YaoguangRong, Zhiliang Ku, Xiong Li, Hongwei Han, Transparent bifacial dye-sensitizedsolar cells based on an electrochemically polymerized organic counter electrodeand an iodine-free polymer gel electrolyte, Journal of Materials Science2015, 50, 3803-3811.

 13. YaoguangRong, Linfeng Liu, Anyi Mei, Xiong Li, Hongwei Han, Beyond efficiency: thechallenge of stability in mesoscopic perovskite solar cells, AdvancedEnergy Materials2015, 5.

 14. YingYang, Kwangho Ri, Anyi Mei, Linfeng Liu, Min Hu, Tongfa Liu, Xiong Li, HongweiHan, The size effect of TiO 2 nanoparticles on a printable mesoscopicperovskite solar cell, Journal of Materials Chemistry A2015, 3, 9103-9107.

 15. RongYaoguang, Mei Anyi, Liu Linfeng, Li Xiong, Han Hongwei, All-solid-statemesoscopic solar cells: From dye-sensitized to perovskite, Acta Chimica Sinica2015, 73, 237-251.

 16. LijunZhang, Tongfa Liu, Linfeng Liu, Min Hu, Ying Yang, Anyi Mei, Hongwei Han, Theeffect of carbon counter electrodes on fully printable mesoscopic perovskitesolar cells, Journal of Materials Chemistry A2015, 3, 9165-9170.


2016

 1. Zhaofei Chai, Sushu Wan, Cheng Zhong, Ting Xu, Manman Fang, Jinfeng Wang, Yujun Xie, Yu Zhang, Anyi Mei, Hongwei Han, Conjugated or broken: the introduction ofisolation spacer ahead of the anchoring moiety and the improved device performance, Acs Applied Materials & Interfaces 2016, 8, 28652-28662.

 2. Jiangzhao Chen, Yaoguang Rong, Anyi Mei, Yuli Xiong, Tongfa Liu, Yusong Sheng, Pei Jiang, Li Hong, Yanjun Guan, Xiaotong Zhu, HoleConductorFree Fully Printable Mesoscopic Solar Cell with MixedAnion Perovskite CH3NH3PbI(3− x)(BF4)x, Advanced Energy Materials 2016, 6.

 3. Jiangzhao Chen, Yuli Xiong, Yaoguang Rong, Anyi Mei, Yusong Sheng, Pei Jiang, Yue Hu, Xiong Li, Hongwei Han, Solvent effect on the hole-conductor-free fully printable perovskite solar cells, Nano Energy 2016, 27, 130-137.

 4. Fangyuan Jiang, Yaoguang Rong, Huawei Liu, Tiefeng Liu, Lin Mao, Wei Meng, Fei Qin, Youyu Jiang, Bangwu Luo, Sixing Xiong, Synergistic Effect of PbI2 Passivationand Chlorine Inclusion Yielding High OpenCircuit Voltage Exceeding 1.15 V in Both Mesoscopic and Inverted Planar CH3NH3PbI3 (Cl)Based Perovskite Solar Cells, Advanced Functional Materials 2016, 26, 8119-8127.

 5. Xixi Jiang, Yuli Xiong, Anyi Mei, Yaoguang Rong, Yue Hu, Li Hong, Yingxia Jin, Qingju Liu, Hongwei Han, Efficient Compact-Layer-Free, Hole-Conductor-Free, Fully Printable Mesoscopic Perovskite Solar Cell, The Journal of Physical ChemistryLetters 2016, 7, 4142-4146.

 6. Huiyang Li, Manman Fang, Runli Tang, Yingqin Hou, Qiuyan Liao, Anyi Mei, Hongwei Han, Qianqian Li, Zhen Li, The introduction of conjugated isolation groups into thecommon acceptor cyanoacrylic acid: an efficient strategy to suppress the charge recombination in dye sensitized solar cells and the dramatically improved efficiency from 5.89% to 9.44%, Journal of Materials Chemistry A 2016, 4, 16403-16409.

 7. Huiyang Li, Manman Fang, Ting Xu, Yingqin Hou, Runli Tang, Junnian Chen, Linfeng Liu,Hongwei Han, Tianyou Peng, Qianqian Li, New anthracene-based organic dyes: the flexible position of the anthracene moiety bearing isolation groups in theconjugated bridge and the adjustable cell performance, Organic Chemistry Frontiers 2016, 3, 233-242.

 8. Yusong Sheng, Yue Hu, Anyi Mei, Pei Jiang, Xiaomeng Hou, Miao Duan, Li Hong, YanjunGuan, Yaoguang Rong, Yuli Xiong, Enhanced electronic properties in CH 3 NH 3PbI 3 via LiCl mixing for hole-conductor-free printable perovskite solar cells, Journalof Materials Chemistry A 2016,4, 16731-16736.

 9. Jie Shi, Zhaofei Chai, Runli Tang, Huiyang Li, Hongwei Han, Tianyou Peng, Qianqian Li, Zhen Li, Effect of electron-withdrawing groups in conjugated bridges: molecular engineering of organic sensitizers for dye-sensitized solar cells, Frontiers of Optoelectronics 2016, 9, 60-70.

 10. BX Wang, TF Liu, YB Zhou, X Chen, XB Yuan, YY Yang, WP Liu, JM Wang, HW Han, YW Tang, Hole-conductor-free perovskite solar cells with carbon counter electrodes based on ZnO nanorod arrays, Physical Chemistry Chemical Physics 2016, 18, 27078-27082.

 11. Yuli Xiong, Tongfa Liu, Xixi Jiang, Yaoguang Rong, Hongwei Han, N-type metal-oxide electron transport layer for mesoscopic perovskite solar cells, Science China Materials 2016, 59, 757-768.

 12. Chuantian Zuo, Henk J Bolink, Hongwei Han, Jinsong Huang, David Cahen, Liming Ding, Advances in perovskite solar cells, Advanced Science 2016, 3.

2014

 1. YongYin, Xun Wu, Hong-Wei Han, Shao Sha, She-Feng Wang, Fang Qiao, Ai-Min Lu,Peng-Cheng Lv, Hai-Liang Zhu, Discovery and synthesis of a novel series ofpotent, selective inhibitors of the PI3Kα: 2-alkyl-chromeno [4, 3-c] pyrazol-4(2 H)-one derivatives, Organic & Biomolecular Chemistry2014, 12, 9157-9165.

 2. YingYang, Kwangho Ri, Yaoguang Rong, Linfeng Liu, Tongfa Liu, Min Hu, Xiong Li,Hongwei Han, Fully printable transparent monolithic solid-state dye-sensitizedsolar cell with mesoscopic indium tin oxide counter electrode, PhysicalChemistry Chemical Physics2014,16, 17743-17747.

 3. Mi Xu,Yaoguang Rong, Zhiliang Ku, Anyi Mei, Tongfa Liu, Lijun Zhang, Xiong Li,Hongwei Han, Highly ordered mesoporous carbon for mesoscopic CH 3 NH 3 PbI3/TiO 2 heterojunction solar cell, Journal of Materials Chemistry A2014, 2, 8607-8611.

 4. Mi Xu, Hong Wei Han, Influence ofScattering Layer on the Performance of Solid-State Dye Sensitized Solar Cell,2014.

 5. ZhijunShi, Ying Li, Xiuli Chen, Hongwei Han, Guang Yang, Double network bacterialcellulose hydrogel to build a biology–device interface, Nanoscale2014, 6, 970-977.

 6. YaoguangRong, Zhiliang Ku, Mi Xu, Linfeng Liu, Min Hu, Ying Yang, Jiangzhao Chen, AnyiMei, Tongfa Liu, Hongwei Han, Efficient monolithic quasi-solid-statedye-sensitized solar cells based on poly (ionic liquids) and carbon counterelectrodes, Rsc Advances2014, 4, 9271-9274.

 7. YaoguangRong, Zhiliang Ku, Anyi Mei, Tongfa Liu, Mi Xu, Songguk Ko, Xiong Li, HongweiHan, Hole-conductor-free mesoscopic TiO2/CH3NH3PbI3 heterojunction solar cellsbased on anatase nanosheets and carbon counter electrodes, The Journal of Physical ChemistryLetters2014, 5, 2160-2164.

 8. AnyiMei, Xiong Li, Linfeng Liu, Zhiliang Ku, Tongfa Liu, Yaoguang Rong, Mi Xu, MinHu, Jiangzhao Chen, Ying Yang, A hole-conductor–free, fully printablemesoscopic perovskite solar cell with high stability, Science2014, 345, 295-298.

 9. LinfengLiu, Jiangzhao Chen, Zhiliang Ku, Xiong Li, Hongwei Han, Unsymmetricalsquaraine sensitizers containing auxiliary arylamine donor for NIR-harvestingon dye-sensitized solar cell, Dyes and Pigments2014, 106, 128-135.

 10. HuiyangLi, Yizhou Yang, Yingqin Hou, Runli Tang, Tainan Duan, Junnian Chen, Heng Wang,Hongwei Han, Tianyou Peng, Xingguo Chen, Organic sensitizers featuring 9,10-diaryl-substituted anthracene unit, Acs Sustainable Chemistry & Engineering2014, 2, 1776-1784.

 11. HuiyangLi, Runli Tang, Yingqin Hou, Yizhou Yang, Junnian Chen, Linfeng Liu, HongweiHan, Tianyou Peng, Qianqian Li, Zhen Li, DiphenyldibenzofulveneBased Sensitizers for Efficient DyeSensitized Solar Cells: The Tuned Absorption Properties and PartiallySuppressed Aggregation, Asian Journal of Organic Chemistry2014, 3, 176-184.

 12. Min Hu,Jiazeng Sun, Yaoguang Rong, Ying Yang, Linfeng Liu, Xiong Li, Maria Forsyth,Douglas R MacFarlane, Hongwei Han, Enhancement of monobasal solid-statedye-sensitized solar cells with polymer electrolyte assembling imidazoliumiodide-functionalized silica nanoparticles, Journal of Power Sources2014, 248, 283-288.

 13. Min Hu,Linfeng Liu, Anyi Mei, Ying Yang, Tongfa Liu, Hongwei Han, Efficienthole-conductor-free, fully printable mesoscopic perovskite solar cells with abroad light harvester NH 2 CH [double bond, length as m-dash] NH2PbI3, Journalof Materials Chemistry A2014,2, 17115-17121.


2013

 1. LinfengLiu, Xiong Li, Jiangzhao Chen, Yaoguang Rong, Zhiliang Ku, Hongwei Han, Improvementof Thiolate/Disulfide Mediated Dye-Sensitized Solar Cells throughSupramolecular Lithium Cation Assembling of Crown Ether, Scientific Reports2013, 3, 2413.

 2. GuanghuiLiu, Xiong Li, Heng Wang, Yaoguang Rong, Zhiliang Ku, Mi Xu, Linfeng Liu, MinHu, Ying Yang, Hongwei Han, A class of carbon supported transitionmetal–nitrogen complex catalysts for dye-sensitized solar cells, Journalof Materials Chemistry A2013,1, 1475-1480.

 3. GuanghuiLiu, Xiong Li, Heng Wang, Yaoguang Rong, Zhiliang Ku, Mi Xu, Linfeng Liu, MinHu, Ying Yang, Hongwei Han, An efficient thiolate/disulfide redox couple baseddye-sensitized solar cell with a graphene modified mesoscopic carbon counterelectrode, Carbon2013, 53, 11-18.

 4. XiongLi, Linfeng Liu, Guanghui Liu, Yaoguang Rong, Ying Yang, Heng Wang, ZhiliangKu, Mi Xu, Cheng Zhong, Hongwei Han, Efficient DyeSensitized Solar Cells with PotentialTunable Organic Sulfide Mediators and GrapheneModified Carbon Counter Electrodes, Advanced Functional Materials2013, 23, 3344-3352.

 5. HuiyangLi, Luying Yang, Runli Tang, Yingqin Hou, Yizhou Yang, Heng Wang, Hongwei Han,Jingui Qin, Qianqian Li, Zhen Li, Organic dyes incorporating N-functionalizedpyrrole as conjugated bridge for dye-sensitized solar cells: convenientsynthesis, additional withdrawing group on the π-bridge and the suppressedaggregation, Dyes and Pigments2013,99, 863-870.

 6. HuiyangLi, Yingqin Hou, Yizhou Yang, Runli Tang, Junnian Chen, Heng Wang, Hongwei Han,Tianyou Peng, Qianqian Li, Zhen Li, Attempt to improve the performance ofpyrrole-containing dyes in dye sensitized solar cells by adjusting isolationgroups, Acs Applied Materials & Interfaces2013, 5, 12469-12477.

 7. ZhiliangKu, Yaoguang Rong, Mi Xu, Tongfa Liu, Hongwei Han, Full printable processedmesoscopic CH3NH3PbI3/TiO2 heterojunction solar cells with carbon counterelectrode, Scientific Reports2013,3, 3132.

 8. Zhiliang Ku, Yaoguang Rong, HongweiHan, Transparent bifacial dye-sensitized solar cells based on organic counterelectrodes and iodine-free electrolyte, 2013.

 9. ZhiliangKu, Xiong Li, Guanghui Liu, Heng Wang, Yaoguang Rong, Mi Xu, Linfeng Liu, MinHu, Ying Yang, Hongwei Han, Transparent NiS counter electrodes forthiolate/disulfide mediated dye-sensitized solar cells, Journal of Materials Chemistry A2013, 1, 237-240.

 10. YaoguangRong, Hongwei Han, Monolithic quasi-solid-state dye-sensitized solar cellsbased on graphene-modified mesoscopic carbon-counter electrodes, Journalof Nanophotonics2013, 7, 073090.

 11. YaoguangRong, Xiong Li, Guanghui Liu, Heng Wang, Zhiliang Ku, Mi Xu, Linfeng Liu, MinHu, Ying Yang, Meili Zhang, Monolithic quasi-solid-state dye-sensitized solarcells based on iodine-free polymer gel electrolyte, Journal of Power Sources2013, 235, 243-250.

 12. YaoguangRong, Guanghui Liu, Heng Wang, Xiong Li, Hongwei Han, Monolithicall-solid-state dye-sensitized solar cells, Frontiers of Optoelectronics2013, 6, 359-372.

 13. Jie Shi,Zhaofei Chai, Jiao Su, Junnian Chen, Runli Tang, Ke Fan, Lingling Zhang,Hongwei Han, Jingui Qin, Tianyou Peng, New sensitizers bearing quinoxalinemoieties as an auxiliary acceptor for dye-sensitized solar cells, Dyesand Pigments2013, 98, 405-413.

 14. HengWang, Peng Xiang, Mi Xu, Guanghui Liu, Xiong Li, Zhiliang Ku, Yaoguang Rong,Linfeng Liu, Min Hu, Ying Yang, High efficiency monobasal solid-statedye-sensitized solar cell with mesoporous TiO 2 beads as photoanode, Frontiersof Optoelectronics2013, 6, 413-417.

 15. HengWang, Mi Xu, Guanghui Liu, Xiong Li, Peng Xiang, Zhiliang Ku, Yaoguang Rong,Linfeng Liu, Min Hu, Ying Yang, Effect of photo-doping on performance forsolid-state dye-sensitized solar cell based on 2, 2 7, 7-tetrakis-(N,N-di-p-methoxyphenyl-amine)-9, 9-spirobifluorene and carbon counter electrode, Electrochimica Acta2013, 99, 238-241.

 16. Mi Xu,Guanghui Liu, Xiong Li, Heng Wang, Yaoguang Rong, Zhiliang Ku, Min Hu, YingYang, Linfeng Liu, Tongfa Liu, Efficient monolithic solid-state dye-sensitizedsolar cell with a low-cost mesoscopic carbon based screen printable counterelectrode, Organic Electronics2013,14, 628-634.

 17. Mi Xu,Yaoguang Rong, Zhiliang Ku, Anyi Mei, Xiong Li, Hongwei Han, Improvement in Solid-StateDye Sensitized Solar Cells by p-Type Doping with Lewis Acid SnCl4, TheJournal of Physical Chemistry C2013,117, 22492-22496.


2012

 1. XiongLi, Zhiliang Ku, Yaoguang Rong, Guanghui Liu, Linfeng Liu, Tongfa Liu, Min Hu,Ying Yang, Heng Wang, Mi Xu, Design of an organic redox mediator andoptimization of an organic counter electrode for efficient transparent bifacialdye-sensitized solar cells, Physical Chemistry Chemical Physics2012, 14, 14383-14390.

 2. GuanghuiLiu, Heng Wang, Xiong Li, Yaoguang Rong, Zhiliang Ku, Mi Xu, Linfeng Liu, MinHu, Ying Yang, Peng Xiang, A mesoscopic platinized graphite/carbon blackcounter electrode for a highly efficient monolithic dye-sensitized solar cell, ElectrochimicaActa2012, 69, 334-339.

 3. YaoguangRong, Xiong Li, Zhiliang Ku, Guanghui Liu, Heng Wang, Mi Xu, Linfeng Liu, MinHu, Peng Xiang, Ziming Zhou, Monolithic all-solid-state dye-sensitized solarmodule based on mesoscopic carbon counter electrodes, Solar Energy Materials and SolarCells2012, 105, 148-152.

 4. Jie Shi,Junnian Chen, Zhaofei Chai, Heng Wang, Runli Tang, Ke Fan, Mei Wu, Hongwei Han,Jingui Qin, Tianyou Peng, High performance organic sensitizers based on 11,12-bis (hexyloxy) dibenzo [a, c] phenazine for dye-sensitized solar cells, Journalof Materials Chemistry2012,22, 18830-18838.

 5. TingShu, Peng Xiang, Zi-Ming Zhou, Heng Wang, Guang-Hui Liu, Hong-Wei Han, Yuan-DiZhao, Mesoscopic nitrogen-doped TiO2 spheres for quantum dot-sensitized solarcells, Electrochimica Acta2012,68, 166-171.

 6. TingShu, Ziming Zhou, Heng Wang, Guanghui Liu, Peng Xiang, Yaoguang Rong, Hongwei Han,Yuandi Zhao, Efficient quantum dot-sensitized solar cell with tunable energyband CdSe x S (1− x) quantum dots, Journal of Materials Chemistry2012, 22, 10525-10529.


2011

 1. TingShu, Zi-Ming Zhou, Heng Wang, Guang-Hui Liu, Peng Xiang, Yao-Guang Rong,Yuan-Di Zhao, Hong-Wei Han, Efficient CdPbS quantum dots-sensitized TiO2photoelectrodes for solar cell applications, Journal of Nanoscience andNanotechnology2011, 11, 9645-9649.

 2. HengWang, Guanghui Liu, Xiong Li, Peng Xiang, Zhiliang Ku, Yaoguang Rong, Mi Xu,Linfeng Liu, Min Hu, Ying Yang, Highly efficient poly (3-hexylthiophene) basedmonolithic dye-sensitized solar cells with carbon counter electrode, Energy& Environmental Science2011,4, 2025-2029.

 3. ZhuoranWang, Heng Wang, Bin Liu, Wenzhe Qiu, Jun Zhang, Sihan Ran, Hongtao Huang, JingXu, Hongwei Han, Di Chen, Transferable and flexible nanorod-assembled TiO2cloths for dye-sensitized solar cells, photodetectors, and photocatalysts, AcsNano2011, 5, 8412-8419.

 4. PengXiang, Xiong Li, Heng Wang, Guanghui Liu, Ting Shu, Ziming Zhou, Zhiliang Ku,Yaoguang Rong, Mi Xu, Linfeng Liu, Mesoporous nitrogen-doped TiO 2 sphereapplied for quasi-solid-state dye-sensitized solar cell, Nanoscale Research Letters2011, 6, 606.

 5. Xu Xiao,Longyan Yuan, Junwen Zhong, Tianpeng Ding, Yu Liu, Zhixiang Cai, Yaoguang Rong,Hongwei Han, Jun Zhou, Zhong Lin Wang, HighStrain Sensors Based on ZnO Nanowire/Polystyrene Hybridized FlexibleFilms, Advanced Materials2011,23, 5440-5444.

2017

 1. Miao Duan, Yue Hu, Anyi Mei, Yaoguang Rong, Hongwei Han, Printable carbon-basedhole-conductor-free mesoscopic perovskite solar cells: From lab to market, Materials Today Energy 2017.

 2. Miao Duan, Yaoguang Rong, Anyi Mei, Yue Hu, Yusong Sheng, Yanjun Guan, Hongwei Han, Efficient hole-conductor-free, fully printable mesoscopic perovskite solarcells with carbon electrode based on ultrathin graphite, Carbon 2017, 120, 71-76.

 3. Miao Duan, Chengbo Tian, Yue Hu, Anyi Mei, Yaoguang Rong, Yuli Xiong, Mi Xu, Yusong Sheng, Pei Jiang, Xiaomeng Hou, Boron-Doped Graphite for High Work Function Carbon Electrode in Printable Hole-Conductor-Free Mesoscopic Perovskite SolarCells, Acs Applied Materials & Interfaces 2017, 9, 31721-31727.

 4. Li Hong, Yue Hu, Anyi Mei, Yusong Sheng, Pei Jiang, Chengbo Tian, Yaoguang Rong, Hongwei Han, Improvement and Regeneration of Perovskite Solar Cells via Methylamine GasPostTreatment, Advanced Functional Materials 2017, 27.

 5. Xiaomeng Hou, Yue Hu, Huawei Liu, Anyi Mei, Xiong Li, Miao Duan, Guoan Zhang, Yaoguang Rong, Hongwei Han, Effect of guanidinium on mesoscopic perovskite solar cells, Journal of Materials Chemistry A 2017, 5, 73-78.

 6. Yue Hu, Si Si, Anyi Mei, Yaoguang Rong, Huawei Liu, Xiong Li, Hongwei Han, Stable LargeArea (10× 10 cm2) Printable Mesoscopic Perovskite Module Exceeding 10% Efficiency, Solar RRL 2017, 1.

 7. Yue Hu, Si Si, Anyi Mei, Yaoguang Rong, Huawei Liu, Xiong Li, Hongwei Han, Front Cover:Solar RRL 2 2017, Solar RRL 2017, 1.

 8. Fangyuan Jiang, Dongwen Yang, Youyu Jiang, Tiefeng Liu, Xin-Gang Zhao, Yue Ming, Bangwu Luo, Fei Qin, Jiacheng Fan, Hongwei Han, Chlorine-incorporation-induced formation of the layered phase for antimony-based lead-free perovskite solarcells, Journal of the American Chemical Society 2017.

 9. Tianyue Li, Yue Hu, Carole A Morrison, Wenjun Wu, Hongwei Han, Neil Robertson, Lead-free pseudo-three-dimensional organic–inorganic iodobismuthates forphotovoltaic applications, Sustainable Energy & Fuels 2017, 1, 308-316.

 10. Xiaolei Li, Xiangli Zhong, Yue Hu, Bochao Li, Yusong Sheng, Yang Zhang, Chao Weng, Ming Feng, Hongwei Han, Jinbin Wang, Organic–Inorganic Copper (II)-Based Material: A Low-Toxic, Highly Stable Light Absorber for Photovoltaic Application, The Journal of Physical Chemistry Letters 2017, 8, 1804-1809.

 11. Xiaolei Li, Xiangli Zhong, Yue Hu, Bochao Li, Yusong Sheng, Yang Zhang, Chao Weng, Ming Feng, Hongwei Han, Jinbin Wang, Organic-inorganic Copper (II)-based Material: aLow-Toxic, Highly Stable Light Absorber beyond Organolead Perovskites, arXivpreprint arXiv:1703.024012017.

 12. Tongfa Liu, Yaoguang Rong, Yuli Xiong, Anyi Mei, Yue Hu, Yusong Sheng, Pei Jiang, Xiaomeng Hou, Miao Duan, Yanjun Guan, Spacer improvement for efficient and fully printable mesoscopic perovskite solar cells, Rsc Advances 2017, 7, 10118-10123.

 13. TongFa LIU, YuLi XIONG, YaoGuang RONG, HongWei HAN, Application of highly reflective spacer layer in monolithic dye-sensitized solar cells, Chinese Science Bulletin 2017, 62, 1492-1499.

 14. Junjie Ma, Guang Yang, Minchao Qin, Xiaolu Zheng, Hongwei Lei, Cong Chen, Zhiliang Chen, Yaxiong Guo, Hongwei Han, Xingzhong Zhao, MgO Nanoparticle Modified Anode for Highly Efficient SnO2Based Planar Perovskite Solar Cells, Advanced Science 2017, 4.

 15. Yaoguang Rong, Xiaomeng Hou, Yue Hu, Anyi Mei, Linfeng Liu, Ping Wang, Hongwei Han, Synergy of ammonium chloride and moisture on perovskite crystallization forefficient printable mesoscopic solar cells, Nature Communications 2017, 8, 14555.

 16. Yaoguang Rong, Yue Hu, Sandheep Ravishankar, Huawei Liu, Xiaomeng Hou, Yusong Sheng,Anyi Mei, Qifei Wang, Daiyu Li, Mi Xu, Tunable hysteresis effect for perovskitesolar cells, Energy & Environmental Science 2017, 10, 2383-2391.

 17. Chengbo Tian, Kevin Kochiss, Edison Castro, German Betancourt-Solis, Hongwei Han, Luis Echegoyen, A dimeric fullerene derivative for efficient inverted planarperovskite solar cells with improved stability, Journal of Materials Chemistry A 2017, 5, 7326-7332.

 18. Liao Xu, Fang Wan, Yaoguang Rong, Hui Chen, Song He, Xiaomei Xu, Gang Liu, Hongwei Han,Yongbo Yuan, Junliang Yang, Stable monolithic hole-conductor-free perovskite solar cells using TiO2 nanoparticle binding carbon films, Organic Electronics 2017, 45, 131-138.

 19. Liping Zheng, Qunfang Cao, Jinfeng Wang, Zhaofei Chai, Guosheng Cai, Zhongyun Ma, Hongwei Han, Qianqian Li, Zhen Li, Huajie Chen, Novel D–A− π–A-Type Organic Dyes Containing a Ladderlike Dithienocyclopentacarbazole Donor for Effective Dye-Sensitized Solar Cells, Acs Omega 2017, 2, 7048-7056.